Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

HanJiMun
6692 723e 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaszydera szydera
HanJiMun
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
HanJiMun
8702 be02 390
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
HanJiMun
1215 5d75 390
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
HanJiMun
5382 3e1f 390
Reposted fromrubinek rubinek viaszydera szydera
HanJiMun
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

September 18 2018

1571 23cc 390
HanJiMun
6128 5f6b 390
HanJiMun
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
HanJiMun
9362 3cd6 390
Reposted fromwyczes wyczes viaparrtyzant parrtyzant
HanJiMun
1620 11b3 390
HanJiMun
0272 057e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
HanJiMun
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu. 
— Cynthia Swanson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaCannonball Cannonball
HanJiMun
4305 886a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaparrtyzant parrtyzant
HanJiMun
HanJiMun
5237 452c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

April 21 2018

6415 d5fa 390
Reposted frombrumous brumous viaCannonball Cannonball

April 19 2018

HanJiMun
7194 c539 390
Reposted frommisza misza viaCannonball Cannonball
HanJiMun
6353 7dfc 390
Reposted fromrudosci rudosci viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...