Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

2230 0139 390

xvou:

xx

Reposted fromtosiaa tosiaa
2223 898c 390
Reposted fromtosiaa tosiaa

April 16 2017

5168 62bc 390
Reposted fromvwwvwwvwwv vwwvwwvwwv
2949 7015 390
Reposted fromtalesofhomestucks talesofhomestucks
3737 a22e 390
HanJiMun
2993 d97a 390
Reposted frommesoute mesoute
3381 e6cb 390
Reposted from009 009
3182 9f22 390

holykook:

IU “Through the night” (2017)

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter
0182 6c2b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
HanJiMun
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viaszydera szydera
HanJiMun
2836 17ad 390
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
HanJiMun
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
Reposted frompensieve pensieve viazyta zyta
5640 3d1b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viarudaizia rudaizia
HanJiMun
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viarudaizia rudaizia
7936 37e1 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viarudaizia rudaizia

April 15 2017

HanJiMun
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaxannabelle xannabelle
7629 3c9f 390
Reposted fromzerojanvier zerojanvier
1086 e5c2 390

youngmalemodels:

Calle Hansson by Richard Kranzin

Reposted fromzerojanvier zerojanvier
0884 bb2d 390

roughrider13:

Archie McDonald Buchanan by Chloé Drezen 

Reposted fromzerojanvier zerojanvier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl